--> تواتر پخش تهران - محافظ 6000
محافظ 810

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 810

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ مدل 810 دارای توان 6 کیلو وات و مناسب برای استفاده در کولرهای گازی و یخچالهای صنعتی و مصرف کننده های دارای الکترو موتور تا جریان 20 آمپر مورد استفاده قرار میگیرد . ورودی این محافظ از طریق یک دوشاخه استاندارد و خروجی آن از طریق یک ترمینال سه شاخه مجهز به ارت از جنس پلی امید الیاف دار می باشد .

نحوه عملکرد :

با قرار گرفتن محافظ فوق بر روی کولر گازی و یا یخچالهای صنعتی دستگاههای فوق بطور کامل در مقابل صدمات ناشی از افزایش یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ برق و همینطور قطع و وصل های ناگهانی شبکه حفاظت مینماید . چنانچه ولتاژ بیشتر از 245 ولت و یا کمتر از 175 ولت باشد مصرف کننده را از مدار قطع نموده و در صورت گذشت حدود 3 دقیقه از زمان مناسب شدن ولتاژ مجددا مصرف کننده را به شبکه وصل می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

30sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

محافظ 811

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 811

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
این نوع محافظ با توان 6 کیلو وات مناسب جهت استفاده در کولرهای گازی یخچالهای صنعتی و مصرف کننده های دارای الکترو موتور تا جریان 20 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد . ورودی از طریق یک کابل و دو شاخه استاندارد ارت دار و خروجی از طریق یک پریز دو خانه استاندارد می باشد . از مزایای این نوع محافظ ارت دار بودن و نمایش محدوده ولتاژ توسط 5 نشانگر می باشد .

نحوه عملکرد :

این محافظ نیز مشابه سایر انواع محافظ ها مصرف کننده رادر مقابل افزایش و یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ شبکه همینطور قطع و وصل های ناگهانی حفاظت می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

ورودی و خروجی

ورودی کابل و دوشاخه یه طول 50 سانتی متر و خروجی از طریق یک پریز دو خانه استاندارد

======

محافظ  812

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 812

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ دیجیتال مدل 812 داری توان 6 کیلو وات می باشد ورودی از طریق یک دو شاخه استاندارد و خروجی آن از طریق یک ترمینال سه شاخه از جنس پلی امید الیاف دار می باشد . این محافظ مجهز به یک نشانگر 3 رقمی جهت نمایش ولتاژ با دقت یک ولت بوده که همواره مقدار ولتاز شبکه را نمایش می دهد . محافظ فوق قابل استفاده در کولرهای گازی یخچالهای صنعتی و کلیه الکترو موتورها تا جریان 20 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

نحوه عملکرد :

این محافظ در حالت وصل به مصرف کننده و روشن بودن نشانگر سبز مقدار ولتاژ برق را روی نمایشگر نشان می دهد . در صورت غیر مجاز بودن ولتاژ شبکه محافظ قطع ونشانگر قرمز مربوطه ( LOیاHI ) روشن شده و برروی نمایشگر علامت مربوطه و ولتاژ بطور متوالی نمایش داده می شود . با مناسب شدن ولتاژ محافظ شروع به شمارش معکوس از عدد 180 نموده و بعد از سپری شدن زمان لازم مصرف کننده را مجددا وصل می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

نمایشگر

3dijital

1v±

محافظ 820

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 820

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ مدل 820 دارای توان 6 کیلو وات و مناسب برای استفاده در کولرهای گازی و یخچالهای صنعتی می باشد . ورودی این محافظ از طریق سه شاخه استاندارد M.K و خروجی آن از طریق یک ترمینال سه شاخه مجهز به ارت از جنس پلی امید الیاف دار می باشد.

نحوه عملکرد :

با قرار گرفتن محافظ فوق بر روی کولر گازی و یا یخچال صنعتی دستگاههای فوق بطور کامل در مقابل صدمات ناشی از افزایش یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ برق همینطور قطع و وصل های ناگهانی شبکه حفاظت می گردد .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

محافظ 821

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 821

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ مدل 821 با توان 6 کیلو وات مناسب استفاده در کولرهای گازی یخچالهای صنعتی و مصرف کننده های دارای الکترو موتور تا جریان 20 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد . ورودی از طریق یک کابل 50 سانتی متری وسه شاخه استاندارد M.K ارت دار وخروجی آن از طریق یک پریز استاندارد M.K می باشد . از مزایای این نوع محافظ ارت دار بودن و نمایش محدوده ولتاژ توسط 5 نشانگر می باشد .

نحوه عملکرد :

این محافظ نیز مشابه سایر انواع محافظ ها مصرف کننده رادر مقابل افزایش و یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ شبکه همینطور قطع و وصل های ناگهانی حفاظت می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

ورودی و خروجی

ورودی کابل وسه شاخه M.Kیه طول 50 سانتی متر و خروجی از طریق یک پریزM.K

محافظ 822

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 822

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ دیجیتال مدل 822 داری توان 6 کیلو وات می باشد ورودی از طریق یک سه شاخه استاندارد از نوع M.K و خروجی آن از طریق یک ترمینال سه شاخه از جنس پلی امید الیاف دار می باشد . این محافظ مجهز به یک نشانگر 3 رقمی جهت نمایش ولتاژ با دقت یک ولت می باشد که همواره مقدار ولتاز شبکه را نمایش می دهد . محافظ فوق قابل استفاده در کولرهای گازی یخچالهای صنعتی و کلیه الکترو موتورها تا جریان 20 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

نحوه عملکرد :

این محافظ در حالت وصل به مصرف کننده و روشن بودن نشانگر سبز مقدار ولتاژ برق را روی نمایشگر نشان می دهد . در صورت غیر مجاز بودن ولتاژ شبکه محافظ قطع ونشانگر قرمز مربوطه (LOیاHI) روشن شده و برروی نمایشگر علامت مربوطه و ولتاژ بطور متوالی نمایش داده می شود . با مناسب شدن ولتاژ محافظ شروع به شمارش معکوس از عدد 180 نموده و پس از سپری شدن زمان لازم مصرف کننده را مجدد وصل می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

نمایشگر

3dijital

1v±

محافظ 910

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 910

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ ولتاژ استاندارد مدل 910 دارای توان 6 کیلو وات مناسب جهت استفاده در کولرهای گازی و یخچال فریزر های صنعتی و لوازم خانگی پر مصرف می باشد . ورودی و خروجی این محافظ از طریق یک دوشاخه استاندارد مجهز به ارت می باشد.

نحوه عملکرد :

این محافظ در حالت وصل به مصرف کننده و روشن بودن نشانگر سبز مقدار ولتاژ برق را روی نمایشگر نشان می دهد . در صورت غیر مجاز بودن ولتاژ شبکه محافظ قطع ونشانگر قرمز مربوطه: با قرار گرفتن محافظ فوق بر روی کولرهای گازی و یا یخچالهای صنعتی دستگاههای فوق بطور کامل در مقابل صدمات ناشی از افزایش یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ برق همینطور قطع و وصل های ناگهانی شبکه حفاظت می گردد .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

25A

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

30sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

محافظ 912

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 912

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ دیجیتال استاندارد مدل 912 ارت دار داری توان 6 کیلو وات می باشد ورودی و خروجی از طریق یک دو شاخه استاندارد می باشد این محافظ مجهز به یک نشانگر 3 رقمی جهت نمایش ولتاژ با دقت یک ولت می باشد که همواره مقدار ولتاز شبکه را نمایش می دهد محافظ فوق قابل استفاده در کولرهای گازی یخچالهای صنعتی و کلیه الکترو موتورها تا جریان 20 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

نحوه عملکرد :

این محافظ در حالت وصل به مصرف کننده و روشن بودن نشانگر سبز مقدار ولتاژ برق را روی نمایشگر نشان می دهد در صورت غیر مجاز بودن ولتاژ شبکه محافظ قطع و نشانگر قرمز مربوطه (LOیاHI) روشن شده و برروی نمایشگر علامت مربوطه و ولتاژ بطور متوالی نمایش داده می شود .با مناسب شدن ولتاژ محافظ شروع به شمارش معکوس از عدد 180 نموده و بعد از سپری شدن زمان مصرف کننده را وصل می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

نمایشگر

3dijital

1v±

محافظ 920

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 920

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ استاندارد مدل 920 ارت دار دارای توان 6 کیلو وات مناسب جهت استفاده در کولرهای گازی و یخچال فریزر صنعتی و لوازم خانگی پر مصرف می باشد . ورودی و خروجی این محافظ از طریق سه شاخه استاندارد M.K می باشد.

نحوه عملکرد :

با قرار گرفتن محافظ فوق بر روی کولرهای گازی و یا یخچالهای صنعتی دستگاههای فوق بطور کامل در مقابل صدمات ناشی از افزایش یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ برق و همینطور قطع و وصل های ناگهانی شبکه حفاظت می گردد .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

25A

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

30sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

محافظ 921 ساشا

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 921 ساشا

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ کابل دار دیجیتال مدل 921 ( ساشا ) استاندارد با توان 6 کیلو وات جهت استفاده در کولرهای گازی یخچالهای صنعتی و مصرف کننده های دارای الکترو موتور تا جریان 20 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد . ورودی و خروجی از طریق کابل 50 سانتی متری می باشد از مزایای این نوع محافظ کابل دار بودن و نمایش محدوده ولتاژ توسط نشانگر می باشد .

نحوه عملکرد :

این محافظ نیز مشابه سایر انواع محافظ ها مصرف کننده رادر مقابل افزایش و یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ شبکه همینطور قطع و وصل های ناگهانی حفاظت می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

25A

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

نمایشگر

3dijital

±1V

-------------------------------------------

ورودی و خروجی

توسط کابل 50 سانتیمتر

محافظ 922

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 922

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ دیجیتال مدل 922 استاندارد داری توان 6 کیلو وات می باشد ورودی و خروجی این محافظ از طریق سه شاخه استاندارد از نوع M.K می باشد این محافظ مجهز به یک نشانگر 3 رقمی جهت نمایش ولتاژ با دقت یک ولت است که همواره مقدار ولتاز شبکه را نمایش می دهد محافظ فوق قابل استفاده در کولرهای گازی یخچال فریزرهای صنعتی ولوازم خانگی پر مصرف تا جریان 20 آمپر می باشد .

نحوه عملکرد :

این محافظ در حالت وصل به مصرف کننده و روشن بودن نشانگر سبز مقدار ولتاژ برق را روی نمایشگر نشان می دهد در صورت غیر مجاز بودن ولتاژ شبکه محافظ قطع ونشانگر قرمز مربوطه (LOیاHI) روشن شده و برروی نمایشگر علامت مربوطه و ولتاژ بطور متوالی نمایش داده می شود.با مناسب شدن ولتاژ محافظ شروع به شمارش معکوس از عدد 180 نموده و بعد از سپری شدن زمان مصرف کننده را وصل می نماید

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

نمایشگر

3dijital

±1V

محافظ 507

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 507

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
محافظ استاندارد مدل 507 دارای توان 6 کیلو وات و مناسب برای استفاده در کولرهای گازی و یخچال فریزر صنعتی و لوازم خانگی پر مصرف می باشد . ورودی و خروجی این محافظ از طریق دوشاخه استاندارد مجهز به ارت می باشد . محافظ فوق قابل استفاده در کلیه الکترو موتورها تا جریان 20 آمپر می باشد .

نحوه عملکرد :

با قرار گرفتن محافظ فوق بر روی کولر گازی و یا یخچال صنعتی دستگاههای فوق بطور کامل در مقابل صدمات ناشی از افزایش یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ برق همینطور قطع و وصل های ناگهانی شبکه حفاظت می گردد .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

4min ≈

20sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

محافظ 508

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 508

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
محافظ دیجیتال استاندارد مدل 508 ( فیکسه ) ارت دار داری توان 6 کیلو وات می باشد . ورودی و خروجی از طریق یک دو شاخه استاندارد می باشد . این محافظ مجهز به یک نشانگر 3 رقمی جهت نمایش ولتاژ با دقت یک ولت می باشد که همواره مقدار ولتاز شبکه را نمایش می دهد . محافظ فوق قابل استفاده در کولرهای گازی یخچالهای صنعتی و کلیه الکترو موتورها تا جریان 20 آمپر می باشد .

نحوه عملکرد :

این محافظ در حالت وصل به مصرف کننده و روشن بودن نشانگر سبز مقدار ولتاژ برق را روی نمایشگر نشان می دهد . در صورت غیر مجاز بودن ولتاژ شبکه محافظ قطع و نشانگر قرمز مربوطه (LOیاHI) روشن شده و برروی نمایشگر علامت مربوطه و ولتاژ بطور متوالی نمایش داده می شود . با مناسب شدن ولتاژ محافظ شروع به شمارش معکوس از عدد 180 نموده و پس از سپری شدن زمان لازم مصرف کننده را وصل می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

4min ≈ ≈

20sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

نمایشگر

3dijital

±1V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

محافظ 509

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 509

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
محافظ ولتاژ مدل 509 ارت دار از نوع بدون سیم ( فیکسه ) مناسب برای استفاده در شوفاژ دیواری (پکیج) می باشد .

نحوه عملکرد :

محافظ ولتاژ فوق جهت حفاظت از پکیج هنگام قطع و وصل یا نوسانات برق بکار می رود .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

50SEC ≈

5sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

محافظ 510

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 510

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
محافظ مدل 510 دارای توان 6 کیلو وات و مناسب برای استفاده در کولرهای گازی و یخچالهای صنعتی می باشد . ورودی این محافظ از طریق سه شاخه استاندارد M.K و خروجی آن از طریق یک ترمینال سه شاخه مجهز به ارت از جنس پلی امید الیاف دار می باشد.

نحوه عملکرد :

با قرار گرفتن محافظ فوق بر روی کولر گازی و یا یخچال صنعتی دستگاههای فوق بطور کامل در مقابل صدمات ناشی از افزایش یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ برق همینطور قطع و وصل های ناگهانی شبکه حفاظت می گردد

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

4min ≈

30sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

محافظ 511

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 511

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
محافظ دیجیتال مدل 511 داری توان 6 کیلو وات می باشد ورودی از طریق یک سه شاخه استاندارد از نوع M.K و خروجی از طریق یک ترمینال سه شاخه از جنس پلی امید الیاف دار می باشد . این محافظ مجهز به یک نشانگر 3 رقمی جهت نمایش ولتاژ با دقت 1 ولت می باشد که همواره مقدار ولتاز شبکه را نمایش می دهد محافظ فوق قابل استفاده در کولرهای گازی یخچالهای صنعتی و کلیه الکترو موتورها تا جریان 20 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد

نحوه عملکرد :

این محافظ در حالت وصل به مصرف کننده و روشن بودن نشانگر سبز مقدار ولتاژ برق را روی نمایشگر نشان می دهد در صورت غیر مجاز بودن ولتاژ شبکه محافظ قطع و نشانگر قرمز مربوطه (LOیاHI) روشن شده و برروی نمایشگر علامت مربوطه و ولتاژ بطور متوالی نمایش داده می شود .با مناسب شدن ولتاژ محافظ شروع به شمارش معکوس از عدد 180 نموده و بعد از سپری شدن زمان جریان را وصل می نماید

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

4min ≈

20sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

محافظ 513

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 513

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
: محافظ دیجیتال مدل 513 استاندارد با توان 6 کیلو وات دارای ورودی و خروجی از طریق یک ترمینال سه شاخه ارت دار از جنس پلی آمید الیاف دار می باشد این محافظ مجهز به یک نشانگر 3 رقمی جهت نمایش ولتاژ با دقت 1 ولت می باشد که همواره مقدار ولتاز شبکه را نمایش می دهد محافظ فوق قابل استفاده در کولرهای گازی یخچال فریزر صنعتی ولوازم خانگی پر مصرف تا جریان 20 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه عملکرد :

این محافظ در حالت وصل به مصرف کننده و روشن بودن نشانگر سبز مقدار ولتاژ برق را روی نمایشگر نشان می دهد در صورت غیر مجاز بودن ولتاژ شبکه محافظ قطع و نشانگر قرمز (LOیاHI) روشن شده و برروی نمایشگر علامت مربوطه و ولتاژ بطور متوالی نمایش داده می شود .با مناسب شدن ولتاژ محافظ شروع به شمارش معکوس از عدد 180 نموده و بعد از سپری شدن زمان مصرف کننده را وصل می نماید

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

4min ≈

20sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

-------------------------------------------

نمایشگر

3dijital

1v±

محافظ 514

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 514

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
محافظ ولتاژ مدل 514 استاندارد با توان 6 کیلو وات دارای ورودی و خروجی از طریق یک ترمینال سه شاخه ارت دار از جنس پلی آمید الیاف دار می باشد . محافظ فوق قابل استفاده در کولرهای گازی یخچال فریزر صنعتی ولوازم خانگی پر مصرف تا جریان 20 آمپر میباشد .

نحوه عملکرد :

این محافظ نیز مشابه سایر انواع محافظ ها مصرف کننده رادر مقابل افزایش و یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ شبکه همینطور قطع و وصل های ناگهانی حفاظت می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

6000VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

4min ≈

20sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------